Need an advice?
or

Obchodní podmínky

Acceptance and execution of the order, purchase contract

The buyer's order is a draft of the purchase contract and the purchase contract itself is concluded at the moment of delivery of the binding consent of the buyer and the seller with this proposal (binding confirmation of the order by the seller). From this moment, mutual rights and obligations arise between the buyer and the seller.

By concluding the purchase contract, the buyer confirms that he has read these terms and conditions, including the complaint conditions, and that he agrees with them. The buyer is sufficiently informed of these terms and conditions and the complaint procedure before the actual execution of the order and has the opportunity to become acquainted with them.

The seller reserves the right to cancel the order or part thereof before concluding the purchase contract in the following cases: the goods are no longer produced or delivered or the price of the delivered goods has changed significantly. In the event that this situation occurs, the seller will immediately contact the buyer to agree on further action. In the event that the Buyer has already paid part or all of the purchase price, this amount will be transferred back to his account, the Purchase Agreement will not be concluded.

All orders received by this store are binding. The order can be canceled before its dispatch. In the event that the order is not canceled before the shipment, and will be shipped, the customer may be required to reimburse the costs associated with the shipment of goods. You are automatically informed about the receipt of the order by e-mail. In the detail of each product and in the order confirmation is the expected delivery time of goods that were not in stock. If the goods are not in the supplier's warehouse or warehouse, we will immediately inform you of the next delivery date.

Cancellations

If you cancel the order within 12 hours, we consider the order canceled. Send the cancellation by e-mail. When canceling the order, it is necessary to state your name, e-mail and order number.

Druhy dopravy veřejnými přepravci

Konkrétní podmínky ohledně doručení jsou uvedeny v podmínkách jednolivých přepracvů.

Způsob přepravy a dopravce naleznete zde.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík nebo zásilka viditelně poškozean nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Odpovědost za vady a záruka

Záruční doba činí u spotřebního zboží 24 měsíců od jeho převzetí, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované prodávajícím a odpovídá účelu pro použití věci pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jelikož se jedná o individualizované výrobky a každý štítek musí být zvlášť upraven (vyznačen laserem) podle přání jeho budoucího majitele, nemůžeme zaručit, že budeme odesílat objednané zboží ihned další den po obdržení objednávky. Zpravidla odesíláme zásilky každé pondělí. V případě velkého počtu objednávek se může odeslání prodloužit až na 10 pracovních dnů.

Jak postupovat při vracení zboží

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

Příplatky při výrobě ocelových štítků

Standardně jsou štítky vypalovány na základě údajů, které zákazník vloží na štítek prostřednictvím konfigurátoru textu. Veškerý text je standardně vyznačován velkými písmeny a text je zarovnán na střed štítku. Jakékoli další úpravy, zejména formátování textu, vkládání obrázků apod. jsou zpoplatněny následujícícm způsobem, přičemž dle náročnosti úpravy je možné, že se příplatek poměrně zvýší. O příplatcích budou zákazníci vždy předem informování a po jejich odsouhlasení (emailem) bude cena výrobku odpovídajícícm způsobem navýšena.

Základní příplatky:

Vlastní obrázek na štítku: 349 Kč (bez ceny náramku)

Znak s vlastním obrázkem: 349 Kč (dohromady i se znakem)

Formátování textu na štítku: 200 Kč

Text na druhé straně ocelového štítku (platí i pro Army ID): 200 Kč

Způsoby úhrady

Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. Poplatek za dobírku je 10,- Kč.

Převod na účet - zboží lze zaplatit také předem převodem na účet u Fio banky, a.s., č. ú.: 2300164532/2010. Po obdržení vaší platby začne být vyřizována vaše objednávka.

Bezpečnost

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

Reklamace

Záruční doba činí u spotřebního zboží 24 měsíců od jeho převzetí, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno výše.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zboží, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předáno k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před převzetím věci věděli;
  • jste vadu sami způsobili;
  • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

  • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;
  • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.
  • reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě), do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklado zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 4.10.2019.

Součástí těchto obchodních podmínek je i úprava dárkových karet

U poskytovaných slev platí obecné pravidlo, že pro jednu objednávku se započítává pouze ta nejvyšší sleva. Dárkov karty fungují stejně jako slevy a nevyužitá částka se nevrací. Nicméně vystavujeme dárkové karty i na Vámi určené částky. Více informací k dárkovým kartám zde.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Provozovatel eshopu

BodyID

Tomáš Obr

Anny Rybníčkové 2615/1

15500 Praha

Česká republika

IČ: 68291132

DIČ: CZ7710032944

info@bodyid.com

Vaše BodyID

Poslední verze: 4.10.2019