❤️ BodyID môže zachrániť aj život ❤️ Vysoko kvalitné ID, veľmi odolné 💪

Spracovanie osobných údajov

Informácie o súhlase:

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania rovnakého predmetu podnikania správcu.

Udelený súhlas môžem kedykoľvek vziať späť.

VYTVORENIE OBJEDNÁVKY

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti Spoločnosť Tomáš Obr BodyID, IČO 68291132, so sídlom Přecechtělova 2500/36, 155 00, Praha 5 - Stodůlky (ďalej len „Správca“), aby v zmysle príslušných právnych predpisov spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • poštová adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • údaje na identifikačnom štítku (náramku a ďalšom tovare, ktorý sa predáva za účelom identifikácie osoby)

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom spracovania objednávky a doručenia objednaného tovaru zákazníkovi, tj za účelom plnenia uzavretej zmluvy, a za účelom zasielania obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe (napr. zasielanie tlačených letákov poštou, SMS správ na mobilný telefón, e-mailu s reklamným obsahom).

REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti Spoločnosť Tomáš Obr BodyID, IČO 68291132, so sídlom Přecechtělova 2500/36, 155 00, Praha 5 - Stodůlky (ďalej len „Správca“), aby v zmysle príslušných právnych predpisov spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • poštová adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • pohlavie
 • dátum narodenia

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom vedenia evidencie zákazníkov, umožnenia zákazníkom sledovania histórie objednávok a ľahšieho vytvárania nových objednávok a za účelom zasielania obchodných oznámení a robenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe (napr. zasielanie tlačených letákov poštou, SMS správ na mobilný telefón , e-mailu s reklamným obsahom).

VYPLNENIE KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti Spoločnosť Tomáš Obr BodyID, IČO 68291132, so sídlom Přecechtělova 2500/36, 155 00, Praha 5 - Stodůlky (ďalej len „Správca“), aby v zmysle príslušných právnych predpisov spracovávala tieto osobné údaje (ak boli v kontaktnom formulári vyplnené):

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom zodpovedania dotazu položeného prostredníctvom kontaktného formulára a za účelom zasielania obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe (napr. zasielanie tlačených letákov poštou, SMS správ na mobilný telefón, e-mailu s reklamným obsahom).

PRIHLÁSENIE K ODBERU NEWSLETTERU

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti Spoločnosť Tomáš Obr BodyID, IČO 68291132, so sídlom Přecechtělova 2500/36, 155 00, Praha 5 - Stodůlky (ďalej len „Správca“), aby v zmysle príslušných právnych predpisov spracovávala tieto osobné údaje:

 • e-mail

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom zasielania obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe (napr. zasielanie tlačených letákov poštou, SMS správ na mobilný telefón, e-mailu s reklamným obsahom).

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Tieto údaje budú spracované po dobu trvania rovnakého predmetu podnikania spoločnosti Správca. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na tieto kontaktné údaje spoločnosti Správca.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Správca, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj prípadní ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, a to iba v rozsahu, ktorý rešpektuje účel poskytovania služieb Správcu.

Ďalšími príjemcami osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe uzavretej zmluvy, rovnako ako osoby zaisťujúce marketingové služby pre spoločnosť Správca. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Beriem na vedomie, že mám právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od Správcu informáciu, aké moje osobné údaje spracováva,
 • požadovať od Správcu vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od Správcu výmaz týchto osobných údajov, pokiaľ to zákon umožňuje,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu
 • nemám povinnosť osobné údaje poskytnúť, ich poskytnutie nie je požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy

Informácie v prípade nesúhlasu:

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania rovnakého predmetu podnikania správcu.

VYTVORENIE OBJEDNÁVKY

Spoločnosť Tomáš Obr BodyID, IČO 68291132, so sídlom Přecechtělova 2500/36, 155 00, Praha 5 - Stodůlky (ďalej len „Správca“), v zmysle príslušných právnych predpisov spracováva tieto Vaše osobné údaje (pokiaľ boli v objednávkovom formulári vyplnené):

 • meno a priezvisko
 • poštová adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • údaje na identifikačnom štítku (náramku a ďalšom tovare, ktorý sa predáva za účelom identifikácie osoby)

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom spracovania objednávky a doručenia objednaného tovaru zákazníkovi, tj za účelom plnenia uzavretej zmluvy. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Správcu splniť.

REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Spoločnosť Tomáš Obr BodyID, IČO 68291132, so sídlom Přecechtělova 2500/36, 155 00, Praha 5 - Stodůlky (ďalej len „Správca“), v zmysle príslušných právnych predpisov spracováva tieto Vaše osobné údaje (pokiaľ boli v registračnom formulári vyplnené):

 • meno a priezvisko
 • poštová adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • pohlavie
 • dátum narodenia
 • údaje na identifikačnom štítku (náramku a ďalšom tovare, ktorý sa predáva za účelom identifikácie osoby)

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom vedenia evidencie zákazníkov, umožnenia zákazníkom sledovania histórie objednávok a ľahšieho vytvárania nových objednávok. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre registráciu a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné registráciu dokončiť.

VYPLNENIE KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

Spoločnosť Tomáš Obr BodyID, IČO 68291132, so sídlom Přecechtělova 2500/36, 155 00, Praha 5 - Stodůlky, (ďalej len „Správca“), v zmysle príslušných právnych predpisov spracováva tieto Vaše osobné údaje (pokiaľ boli v kontaktnom formulári vyplnené):

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom zodpovedania dotazu položeného prostredníctvom kontaktného formulára a vedenia evidencie otázok. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou na zodpovedanie Vašej otázky a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné otázku zodpovedať.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Tieto údaje budú spracované po dobu trvania rovnakého predmetu podnikania spoločnosti Správca.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Správca, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj prípadní ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, a to iba v rozsahu, ktorý rešpektuje účel poskytovania služieb Správcu.

Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe uzatvorenej zmluvy. Spoločnosť Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Máte právo:

 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracováva,
 • požadovať od Správcu vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od Správcu výmaz týchto osobných údajov, pokiaľ to zákon umožňuje,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

S ohľadom na vami poskytnuté dáta as rastúcim významom internetu si uvedomujeme dôležitosť ochrany Vašich osobných údajov. A preto vám predkladáme nasledujúce garancie o ich bezpečnosti v našej firme.

Môžete byť istí, že vaše osobné dáta budú v bezpečí a bude s nimi nakladané iba v medziach, ktoré dovoľujú zákony Českej republiky. Všetky vaše osobné údaje uchovávame s maximálnou mierou bezpečia proti ich krádeži či inému zneužitiu.

Sme registrovaní správcovia osobných údajov.

Na našom webe zbierame najmä vaše údaje, ktoré hodláte umiestniť na vami kupované výrobky a ďalej e-mailové adresy a kontaktné údaje aj ďalšie dáta. Sme registrovaní správcovia osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov. Našu registráciu nájdete na stránkach UOOU.cz pod číslom 00045068. Tieto osobné údaje vyplňujete do našich formulárov či nám ich inak poskytujete.

Dáta o prevádzke na týchto stránkach sú merané a vyhodnocované systémom Google Analytics ako treťou stranou. Meranie vykonávame pre neustále zlepšovanie našich služieb a pre dokonalé poznanie našej cieľovej skupiny.

Google Analytics môže časť Vašich dát taktiež využívať na zlepšovanie svojich služieb, iba však tých anonymných.

Vyhlásenie

Zadaním osobných údajov výslovne vyhlasujete, že BodyID (Tomáš Obr, IČO: 68291132), ako správca osobných údajov, poskytujete slobodne a dobrovoľne svoje osobné údaje a udeľujete svoj súhlas na ich spracovávanie v zmysle zákona č. 101/2000Sb., o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Ďalej v tejto súvislosti beriete na vedomie, že oznámené osobné údaje budú spracovávané, tj najmä zhromažďované, ukladané na nosiče informácií, upravované alebo pozmeňované, vyhľadávané, používané, uchovávané, triedené alebo kombinované, najmä za účelom ponúkania produktov a služieb.

Ak chcete odmietnuť meranie svojej prevádzky pomocou systému Google Analytics, inštalujte si do svojho prehliadača Google Analytics Opt-out Browser.