❤️ BodyID môže zachrániť aj život ❤️ Vysoko kvalitné ID, veľmi odolné 💪

Obchodné podmienky

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Storno objednávky

Pokiaľ urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno zašlite e-mailom. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Druhy dopravy verejnými prepravcami

Konkrétne podmienky ohľadom doručenia sú uvedené v podmienkach jednotlivých prepravcov.

Spôsob prepravy a dopravcu nájdete tu.

Pri niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkoch môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík alebo zásielka viditeľne poškodená alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zodpovednosť za vady a záruka

Záručná doba je pri spotrebnom tovare 24 mesiacov od jeho prevzatia, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka). Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované predávajúcim a zodpovedá účelu na použitie veci pre ktorý sa vec obvykle používa. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou.Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo zo zákona odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dennej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený alebo opotrebovaný len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod.).

Podľa § 1839 písm. d) odstúpenie nie je bohužiaľ možné pri tovare vyrobenom na mieru alebo podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobenom jeho osobným potrebám, ako je tomu pri ID výrobkov, na ktoré značíme text podľa požiadaviek zákazníka. Je to tiež z toho dôvodu, že takto upravený tovar už ďalej nemôžeme použiť.

Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bez zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Keďže sa jedná o individualizované výrobky a každý štítok musí byť zvlášť upravený (vyznačený laserom) podľa priania jeho budúceho majiteľa, nemôžeme zaručiť, že budeme odosielať objednaný tovar ihneď ďalší deň po obdržaní objednávky. Spravidla odosielame zásielky každý pondelok. V prípade veľkého počtu objednávok sa môže odoslanie predĺžiť až na 10 pracovných dní.

Ako postupovať pri vrátení tovaru

1) Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás.

2) Tovar pre rýchlejšie vybavenie zašlite najlepšie prostredníctvom Zásielkovne na jej výdajné a podacie miesto (odkaz na výdajné a podacie miesto Zásielkovne nájdete TU.):

ID pobočky Zásielkovne: 14306
LIHOVAREK.CZ
Prusíkova 2577/16
15000 Praha, Česká republika
Tel.: +420 775 677 103
Email: info@bodyid.com

alebo na adresu:

BodyID, Tomáš Obr
Přecechtělova 2500/36
15000 Praha, Česká republika
Tel.: +420 775 677 103
Email: info@bodyid.com

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) av stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené iba na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to obvykle do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude čiastka znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

Príplatky pri výrobe oceľových štítkov

Štandardne sú štítky napaľované na základe údajov, ktoré zákazník vloží na štítok prostredníctvom konfigurátora textu. Všetok text je štandardne vyznačovaný veľkými písmenami a text je zarovnaný na stred štítku. Akékoľvek ďalšie úpravy, najmä formátovanie textu, vkladanie obrázkov a pod. sú spoplatnené nasledujúcim spôsobom, pričom podľa náročnosti úpravy je možné, že sa príplatok pomerne zvýši. O príplatkoch budú zákazníci vždy vopred informovaní a po ich odsúhlasení (emailom) bude cena výrobku zodpovedajúcim spôsobom navýšená.

Základné príplatky:

 • Vlastný obrázok na štítku: € 13.90 (bez ceny náramku)

 • Znak s vlastným obrázkom: € 13.90 (spolu aj so znakom)

 • Formátovanie textu na štítku: € 9

 • Text na druhej strane oceľového štítku (neplatí pre Army ID): € 9

 • Prepletenie Survival náramku z dôvodu zvolenia zlej veľkosti: € 9

 • Expres výroba a expedícia do 3 pracovných dní (neplatí pre pletené Survival náramky): € 11.90

 • Změna ohlášená po 24h od zadání objednávky: € 4

Spôsoby úhrady

 • Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. Poplatok za dobierku je uvedený v eshope.

 • Prevod na účet - tovar je možné zaplatiť aj vopred prevodom na účet v Fio banke, a.s., č. ú.: 2300164532/2010. Po obdržaní vašej platby začne byť vybavovaná vaša objednávka.

 • Platobná karta

 • PayPal

Bezpečnosť

Všetky interné informácie (heslá, mená, operácie) sa šifrujú. Na zvýšenie rýchlosti nešifrujeme všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

Reklamácia

Záručná doba je pri spotrebnom tovare 24 mesiacov od jeho prevzatia, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba.

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás obdržali, je poškodený či nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané vyššie.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tovar, na ktorý sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musí byť odovzdaný na posúdenie ihneď po zistení závady, musí byť čistý as náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Aké práva z chybného plnenia máte?

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok používaný úplne riadne, a túto vadu je možné odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú opravu.

Pri odstrániteľnej vade na doposiaľ nepoužitom výrobku môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu vadného výrobku za bezvadný, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez vady, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že nie sme schopní dodať Vám novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, alebo v prípade, že nezjednáme nápravu v primeranom čase alebo že by Vám zjednanie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.

Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie novej veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho dostali (s výnimkou prípadov stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nepatria, pokiaľ:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;

 • ste chybu sami spôsobili;

 • uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním;

 • vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

U vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovar, ktorý bude zapríčinený neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, poprípade nedbalosťou.

Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu u našej spoločnosti (alebo osoby, ktorá je na webovom rozhraní uvedená ako osoba určená na opravu) uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.

Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne.

 • Tovar zašlite najlepšie prostredníctvom Zásielkovne na jej výdajné a podacie miesto (odkaz na výdajné a podacie miesto Zásielkovne nájdete TU.):

ID pobočky Zásielkovne: 14306
LIHOVAREK.CZ
Prusíkova 2577/16
15000 Praha, Česká republika
Tel.: +420 775 677 103
Email: info@bodyid.com

alebo na adresu:

BodyID, Tomáš Obr
Přecechtělova 2500/36
15000 Praha, Česká republika
Tel.: +420 775 677 103
Email: info@bodyid.com

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 4.10.2019.

Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj úprava darčekových kariet

Pri poskytovaných zľavách platí všeobecné pravidlo, že pre jednu objednávku sa započítava iba tá najvyššia zľava. Darčekové karty fungujú rovnako ako zľavy a nevyužitá čiastka sa nevracia. Avšak vystavujeme darčekové karty aj na Vami určené čiastky. Viac informácií k darčekovým kartám tu.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Prevádzkovateľ eshopu

BodyID, Tomáš Obr

Přecechtělova 2500/36, 15500 Praha, Česká republika

IČ: 68291132, DIČ: CZ7710032944

info@bodyid.com, +420 775 677 103

Vaše BodyID

Posledná verzia: 4.10.2019